UPDATE

 

 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ หรือ อาจารย์แก้ว รองคณบดีสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สละเวลาเข้าเยี่ยมชมบริเวณ “บ้านสัตว์แสนสุข” ภายในโครงการ Pristine Parks

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ หรือ อาจารย์แก้ว รองคณบดีสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สละเวลาเข้าเยี่ยมชมบริเวณ “บ้านสัตว์แสนสุข” ภายในโครงการ Pristine Parks

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ หรือ อาจารย์แก้ว รองคณบดีสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สละเวลาเข้าเยี่ยมชมบริเวณ “บ้านสัตว์แสนสุข” ภายในโครงการ Pristine Parks โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชี้แนะและนำเสนอแนวทางการเลี้ยงสัตว์ปีก...

ทางโครงการบ้านรักยิ้ม / ทีมงาน Eco and Bioteam และเหล่าอาจารย์ รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันเด็ก

ทางโครงการบ้านรักยิ้ม / ทีมงาน Eco and Bioteam และเหล่าอาจารย์ รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันเด็ก

เมื่อวันที่ 3 ถึงวันที่10 มกราคมที่ผ่านมา ทางโครงการบ้านรักยิ้ม / ทีมงาน Eco and Bioteam และเหล่าอาจารย์ รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนในตาบลคลองเขื่อน และมีพื้นที่ใกล้เคียงกับทางโครงการ ทั้งหมด...

อาจารย์วิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Permaculture และประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์

อาจารย์วิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Permaculture และประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์วิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Permaculture และประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมแก้ไขรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ที่เหมาะสม สาหรับเพาะเลี้ยงควายสายพันธ์ไทย...