เมื่อวันที่ 3 ถึงวันที่10 มกราคมที่ผ่านมา ทางโครงการบ้านรักยิ้ม / ทีมงาน Eco and Bioteam และเหล่าอาจารย์ รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนในตาบลคลองเขื่อน และมีพื้นที่ใกล้เคียงกับทางโครงการ ทั้งหมด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อสร้างความสนุกสนาน และเป็นการสอดแทรกจิตสานึกในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์ โดยเป็นการจัดการแสดงละคร ที่เหล่านักเรียนและผู้ร่วมทาการแสดงเป็นผู้คิดค้น และวางแนวทางการแสดงด้วยตนเอง ก่อนจะมาตกผลึกความคิดเห็นร่วมกันในช่วงท้ายของการแสดง เพื่อมุ่งหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยมีทีมงานของคุณครู จันทิพย์ ปิยะวรธรรม และคุณครู วัสสาวดี วัฒนสุวรรณ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ