วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์วิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Permaculture และประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมแก้ไขรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ที่เหมาะสม สาหรับเพาะเลี้ยงควายสายพันธ์ไทย รวมทั้งออกแบบพื้นที่สาหรับการจัดทา “Model แนวทางการอยู่อาศัยในรูปแบบ Permaculture” ในโครงการ ซึ่งการปรับปรุง และออกแบบนั้น มีทั้งการเพิ่มรูปแบบของบ่อน้าในบริเวณใกล้เคียง แบ่งส่วนพื้นทีสาหรับเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร ออกแบบระบบสาหรับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า และอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลย์ที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมรับฟังและนาไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป