รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ หรือ อาจารย์แก้ว รองคณบดีสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สละเวลาเข้าเยี่ยมชมบริเวณ “บ้านสัตว์แสนสุข” ภายในโครงการ Pristine Parks โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชี้แนะและนำเสนอแนวทางการเลี้ยงสัตว์ปีก โดยเฉพาะกับไก่และเป็ด ให้ถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของตัวอาคารสาหรับเพาะเลี้ยง รวมทั้งวิธีการปรับพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทาง Animal Well Being ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ ที่หลายๆประเทศกาลังให้ความสาคัญ